Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Riaditeľka materskej školy Malý Lapáš vyhlasuje zápis detí na základe Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.308/2009 Z.z. o materskej škole a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prihlášky do materskej školy sa podávajú na školský rok 2020/2021 u riaditeľky materskej školy.

Prihláška do MŠ a potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa (docx, 24 kB)

Zápis detí bude 05. 05. v čase od 15:00 do 16:00

Prijímanie detí :

  • Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
  • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
  • Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľovi materskej školy do 30. júna.

V prípade vyššieho záujmu rodičov o prijatie dieťaťa ako sú kapacitné možnosti školy uprednostňujeme prijímanie detí v tejto postupnosti:

Deti, ktoré:

  • majú odloženú povinnú školskú dochádzku
  • v šk. r. 2020/2021 dovŕšia 6 rokov (predškoláci)
  • v roku 2020 dovŕšia najmenej 3 roky, majú zamestnaných oboch rodičov (rodičia musia predložiť potvrdenie o zamestnaní) a majú trvalé bydlisko v Malom Lapáši
  • dieťa, o ktoré sa stará osamelý zamestnaný rodič a má trvalé bydlisko v Malom Lapáši
  • v roku 2020 dovŕšia najmenej 3 roky, majú zamestnaných oboch rodičov a majú trvalé bydlisko vo Veľkom Lapáši
  • deti nezamestnaných rodičov, alebo rodičov na materskej dovolenke sa budú prijímať len v prípade voľných miest na doobeda

V prípade, že všetky deti splnia podmienky na prijatie bude pri výbere rozhodovať aj dátum narodenia dieťaťa.