Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V súlade s ustanovením § 13 odsek 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať
dňa 16.12.2019 (pondelok) o 18.00 hod v sále Kultúrneho domu v Obci Malý Lapáš

Program 7. rokovania obecného zastupiteľstva 

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie návrhovej a mandátnej komisie
 3. Rozpočtové opatrenie č. 6/2019
 4. Správa o činnosti samosprávy Malý Lapáš za rok 2019
 5. Povodňový plán obce Malý Lapáš
 6. Komunitný plán sociálnych služieb Obce Malý Lapáš 2020 - 2025
 7. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 01/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malý Lapáš
 8. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 02/2020 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd na území obce
 9. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 03/2020 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj podľa novely zákona č. 447/2015 Z. z., ktorá nadobúda účinnosť 30. 11. 2019
 10. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 04/2020 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území obce Malý Lapáš
 11. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 05/2020 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa
 12. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 06/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
 13. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 07/2020 o verejnom poriadku na území obce Malý Lapáš
 14. Správa o stave pokladne
 15. Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2020 a nasledujúce roky 2021 a 2020 (stanovisko hlavného kontrolóra)
 16. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020
 17. Doplnenie členov komisií
 18. Interpelácia poslancov
 19. Diskusia poslancov

 

 

PaedDr. Peter Švec, Ph.D.
starosta obce