Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

Mnohokrát počúvame, že zvýšením poplatku za odpad si kompenzujeme výpadok príjmu na prevádzku a mzdy. Avšak poplatky, ktoré vyberieme za odpad môžeme použiť len na zabezpečenie odpadu a na nič iné.

Za zvyšovaním odpadu v obciach a mestách stoji zákon o odpadoch. Pred rokom 2018 mali nižšie sumy za smeti tie obce, ktoré separovali rôzne zložky odpadu. Čím viac zložiek, tým nižšia suma (Malý Lapáš separoval až 5 zložiek). V roku 2018 sa situácia zmenila a zaviedol sa povinný odvod do environmentálneho fondu a jeho výška závisí od množstva vytriedeného odpadu. Čím nižšie percento triedenia, tým vyšší poplatok (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.).

Druhý problém je postupné zatváranie skládok odpadu. Tie sa zatvárajú, lebo sú už plné. Tie čo zostali ešte nenaplnené rýchlo zareagovali tým, že zvýšili poplatok za uskladnenie odpadu (preto sa zvyšuje suma za odpad všade naokolo). 

Zberová spoločnosť nám zvýšila sumu za zvoz o infláciu.

Mnoho obyvateľov považuje jednotný poplatok pre všetkých za nespravodlivý. Kým na Slovensku nebude zákonom ustanovená povinnosť, že zberová spoločnosť bude musieť vážiť hmotnosť každej vysypanej nádoby, dovtedy bude tento systém skutočne nespravodlivý a nemotivujúci. Zberové spoločnosti nemienia investovať do váženia, kým nebudú prinútene zákonom.

Čo sa týka separovania, aktívne podporujeme separovanie zeleného odpadu na zbernom dvore, zabezpečili sme kontajner na papier, aby ľudia doma nemuseli odkladať vrecia, zaviedli sme platby za stavebný odpad, napriek nevôli obyvateľstva sme znížili počet kontajnerov na komunál a zaviedli sme nálepky. Všetky tieto opatrenia sú však málo postačujúce. Mnoho obyvateľov nosí separovateľné zložky do Nitry. U nás tie kilá vyseparovaného odpadu chýbajú a platíme viac za komunál, Nitra sa môže tešiť lebo jej narastá množstvo separovaného odpadu.

Sme toho názoru, že veľkú časť komunálneho odpadu tvorí zelený odpad, ktorý tam nepatrí. V budúcom roku chceme zaviesť opatrenia voči výskytu zeleného odpadu v zmesovom komunálnom odpade. Ak sa nám podarí znížiť produkciu zmesového odpadu a zároveň zvýšiť percento separácie, budeme všetci platiť za smeti menej.