Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

z médií už vieme, že v okolitých mestách a obciach sa plánuje zvýšenie poplatkov za odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu.

V Obci Malý Lapáš máme momentálne nastavené poplatky nasledovne:

  • Obyvateľ na trvalom alebo prechodnom pobyte – 20 EUR / osoba / rok
  • Obyvateľ, ktorý užíva nehnuteľnosť – 30 EUR / osoba / rok
  • Deti do 15 rokov a seniori na 70 rokov - 11 EUR / osoba / rok

Na rok 2019 bola celková suma vyrubených poplatkov 21 782,34 EUR.

Do 31.10.2019 obec zaplatila za vývoz komunálnych odpadov 24 847,37 EUR. Momentálne obec dopláca za odpad svojich obyvateľov už 3 065,05 EUR a do konca roka odhadujeme, že sa táto suma zvýši na 4 267,89 EUR.

Celkové množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu je zatiaľ 284,75 ton, odhad do konca roka je 328,414 ton.

Vzhľadom na to, že úroveň triedenia odpadu je v našej obci veľmi nízka, aktuálne je to len 17,22 %, v budúcom roku sa nám zvýši zákonný poplatok štátu z 12 EUR na tonu na 24 EUR na tonu (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.). Tento poplatok je príjmom environmentálneho fondu.

V súčasnosti platíme za skládkovanie odpadu 27,984 EUR za tonu, v roku 2020 sa tento poplatok zvyšuje na 36 EUR za tonu.

Poplatok za zvoz odpadu platíme v súčasnosti vo výške 50,4 EUR za tonu, v roku 2020 sa tento poplatok zvyšuje o úroveň inflácie na 51,66 EUR za tonu.

Ak by v budúcom roku zostala rovnaká produkcia odpadu ako v tomto roku (a obec nezvýši poplatky, tak v roku 2020 by musela doplatiť 18 356,38 EUR z vlastných zdrojov čo je už suma, za ktorú vieme opraviť cestu. Obec podľa zákona nesmie doplácať za odpady, ktoré produkujú jej obyvatelia.

Ešte nie sme rozhodnutí, aká bude výška poplatku na rok 2020, avšak čisto matematicky a ekonomicky to vychádza na 34 EUR na obyvateľa bez rozdielu veku.

Nižšie prikladáme prehľadné tabuľky o odpadoch za rok 2019 (stav k 31. 10. 2019) aby si mohol každý obyvateľ prepočítať, či sme pri našich odhadoch nespravili chybu.

 

Zmesový odpad

Bio

Veľkoobjemný

január

    1 505,64 EUR

   

február

    1 654,10 EUR

   

marec

    2 874,22 EUR

   

apríl

    2 340,41 EUR

 

   934,24 EUR

máj

    1 909,07 EUR

  948,00 EUR

 

jún

    1 861,01 EUR

 

   373,66 EUR

júl

    2 144,11 EUR

   

august

    2 833,54 EUR

   

september

    2 203,63 EUR

  296,46 EUR

 

október

    2 382,80 EUR

  586,51 EUR

 

spolu

24 847,40 EUR

kód odpadu

názov odpadu

množstvo v tonách

20 01 01

papier a lepenka

5,380

20 01 02

sklo

6,500

20 01 03

viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky

0,025

20 01 04

obaly z kovu

0,140

20 01 08

biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

0,440

20 01 10

šatstvo

0,000

20 01 11

textílie

0,000

20 01 34

batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33

0,208

20 01 39

plasty

8,465

20 02 01

biologicky rozložiteľný odpad

32,520

20 03 01

zmesový komunálny odpad

218,320

20 03 07

objemný odpad

33,910

20 03 08

drobný stavebný odpad

5,860

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%]

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1

 

2019

2020

2021 a nasledujúce roky

x ≤ 10

17

26

33

10 < x ≤ 20

12

24

30

20 < x ≤ 30

10

22

27

30 < x ≤ 40

8

13

22

40 < x ≤ 50

7

12

18

50 < x ≤ 60

7

11

15

x > 60

7

8

11