Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Pozývame Vás na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši, ktoré sa bude konať 24. októbra 2019 (štvrtok) o 18:30 v kultúrnom dome v Malom Lapáši

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie návrhovej a mandátnej komisie
 3. Správa auditora
 4. Výročná správa obce za rok 2018
 5. Čerpanie municipálneho úveru (správa hlavného kontrolóra)
 6. Rozpočtové opatrenia
 7. Investičné akcie
 8. Zámenné zmluvy
 9. Zrušenie uznesenia č. 92/2019
 10. Obstaranie ÚPN
 11. Používanie motorových vozidiel
 12. Povodňový plán obce
 13. Čiastková správa z kontroly dotácií, ktoré boli poskytnuté OFK 1948 Veľký Lapáš z rozpočtu obce Malý Lapáš v roku 2019
 14. Rôzne
 15. Interpelácia poslancov
 16. Diskusia poslancov

 

Návrh uznesení