Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Pozývame Vás na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši, ktoré sa bude konať 5. septembra 2019 (štvrtok) o 18:30 v kultúrnom dome v Malom Lapáši

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie návrhovej a mandátnej komisie
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 06/2019 o určení podmienok predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci
 5. Schválenie investícií
 6. Schválenie spoluúčasti na projektoch
 7. Rozpočtové opatrenia
 8. Nájomné zmluvy
 9. Zámenné zmluvy
 10. Kúpno-predajné zmluvy
 11. Zmeny a doplnky k územnému plánu
 12. Rôzne
 13. Interpelácia poslancov
 14. Diskusia poslancov

Návrh uznesení (pdf, 504 kB)