Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec Malý Lapáš, ako zriaďovateľ Materskej školy Malý Lapáš, Hlavná ulica 89/1, 951 04 Malý Lapáš vyhlasuje výberové konanie na miesto učiteľky MŠ na zastupovanie počas MD s možným nástupom od 2. septembra 2019

Kvalifikačné predpoklady:

Minimálne stredoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle jeho novely zákona č. 390/2011 Z. z. a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov.

Osobnostné predpoklady :

Bezúhonnosť, dôveryhodnosť, zodpovednosť, samostatnosť a rozhodnosť, zmysel pre presnosť, poriadok a dôslednosť, organizačné schopnosti, pozitívny prístup k riešeniu problémov, ochota pracovať so zvýšeným nasadením, zvládanie záťažových situácií

Ďalšie požiadavky výberového konania:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
  • štruktúrovaný profesijný životopis,
  • overené kópie dokladov o vzdelaní,
  • čestné prehlásenie o bezúhonnosti,

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 317/2009 Z.z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a zákona č. 553/2003 Z.z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania poštou alebo osobne do podateľne Obecného úradu Malý Lapáš, Hlavná ulica 87/4, 951 04 Malý Lapáš alebo elektronicky spolu s požadovanými dokladmi a KEP (kvalifikovaným elektronickým podpisom) najneskôr do 31. júla 2019.

Žiadosti uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené. Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámený prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho začatím.

Informácia o spracúvaní osobných údajov pri výberovom konaní:

Účelom spracúvania osobných údajov uchádzačov o funkčné a pracovné miesto je vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti uchádzačov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Osobné údaje uchádzačov o funkčné a pracovné miesto, ktorí boli v rámci výberového konania neúspešní, budú v súlade s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vrátené na adresu odosielateľa uvedenú v žiadosti. Obec Malý Lapáš uchováva iba žiadosť uchádzača, a to len po dobu 3 roky.