Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Zriaďovateľ Obec Malý Lapáš

v y h l a s u j e

podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky  Materskej školy v Malom Lapáši na päťročné funkčné obdobie od 1.9.2019

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre materské školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe.

Iné kritériá a požiadavky:

 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • komunikatívnosť,
 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • osobné a morálne predpoklady,
 • zdravotná spôsobilosť (fyzická, psychická),
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • práca s počítačom (práca s internetom, Excel, Word, PowerPoint a iné.).

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
 • písomne spracovaná koncepcia pre príslušnú materskú školu,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku (žiadosť) do výberového konania spolu dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie – riaditeľ MŠ - neotvárať“ do 21.6.2019 do 12:00 hod. osobne alebo písomne na adresu:  Obecný úrad Malý Lapáš, Hlavná ulica 87/4, 951 04 Malý Lapáš

Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené. Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámený prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho začatím.

V Malom Lapáši dňa 22. mája 2019