Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Pozývame Vás na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši,  ktoré sa bude konať 6. marca 2019 (streda) o 18:30 v kultúrnom dome v Malom Lapáši

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Voľba návrhovej, mandátnej a volebnej komisie
 3. Zloženie sľubu poslanca OZ
 4. Kontrola uznesení
 5. Správa komisie pre ochranu verejného záujmu
 6. Rokovací poriadok OZ
 7. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Malý Lapáš
 8. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Malý Lapáš
 9. Schválenie použitia finančných prostriedkov
 10. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018
 11. Správa finančnej komisie k vyúčtovaniu dotácií a novým žiadostiam o dotácie
 12. Rozpis dotácie z rozpočtu obce na rok 2019
 13. Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Malý Lapáš
 14. Schválenie členstva v RVC Nitra a NR ZMOS
 15. Schválenie členstva v PZO (Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi)
 16. Úpravy rozpočtu
 17. Voľba člena Rady školy
 18. Schválenie členov komisií obecného zastupiteľstva
 19. Zmeny na bankových úveroch
 20. Súhlas s prevádzkovaním vodovodu Pod Lesom
 21. Súhlas s prevádzkovaním vodovodu pre IBV
 22. Súhlas s prevádzkovaním vodovodu
 23. Podpora rozvoja športu na rok 2019, schválenie spolufinancovania vo výške 5%
 24. Informácia o plate zástupcu starostu
 25. Nájomná zmluva s Humana Slovensko
 26. Zámenné zmluvy na nehnuteľný majetok obce
 27. Investičné akcie obce na rok 2019 a Plán verejného obstarávania na rok 2019
 28. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019
 29. Smernica o verejnom obstarávaní
 30. Interpelácie poslancov
 31. Rôzne
 32. Diskusia