Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Každý daňovník, u ktorého v priebehu roku 2018 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane, je povinný najneskoršie do 31.1.2019 podať priznanie k dani z nehnuteľností a predložiť doleuvedené doklady na Obecnom úrade v Malom Lapáši. Tlačivá na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností sú k dispozícii na obecnom úrade a taktiež sú zverejnené aj na stránke obce, v časti Miestne dane a poplatky.

Možné zmeny vo vlastníctve nehnuteľností sú:
1. Predaj nehnuteľnosti
Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

2. Kúpa nehnuteľnosti
Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
V prípade vlastníctva stavby skutočnú výmeru zastavanej plochy

3. Dedičstvo
Predložiť právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve – na osvedčení alebo rozhodnutí o dedičstve musí byť vyznačený dátum právoplatnosti, nakoľko pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

4. Darovanie
Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

5. Stavebný pozemok
Predložiť právoplatné stavebné povolenie

6. Kolaudácia stavby
Predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán – prípadne skutočnú výmeru zastavanej plochy stavby

7. Odstránenie stavby
Rozhodnutie o odstránení stavby a potvrdenie o neexistencii stavby vydané stavebným úradom

8. Zmena užívania stavby
Predložiť doklad o zmene užívania stavby

9. Zmena charakteru pozemku

10. Dražba
Predložiť osvedčenie o priebehu dražby