Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Miesto práce: Obecný úrad Malý Lapáš, Hlavná ul. 87/4, 951 04 Malý Lapáš

Ponúkaný nástupný plat (brutto): podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (692,- EUR až 830,50 EUR)

Termín nástupu: 1.3.2019

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Pracovná pozícia: Samostatný odborný referent

Prevažujúca náplň práce:

 • Vedenie mzdovej a personálnej agendy v zmysle platnej legislatívy.
 • Vedenie evidencie a vybavovanie žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
 • Vedenie pokladne obce.
 • Vykonávanie správy miestnych daní a poplatkov, vedenie registra exekučných konaní
 • Vykonávanie činností podateľne a registratúry.

Požiadavky na zamestnanca

 • Úplné stredné vzdelanie
 • Prax min. 3. roky
 • Počítačové znalosti: Microsoft Word – expert, Microsoft Excel – expert, Microsoft Outlook – pokročilý, Internet (e-mail, www) – pokročilý
 • Osobnostné predpoklady a zručnosti: Komunikačné a organizačné schopnosti, Flexibilita, Zodpovednosť, presnosť, dôslednosť, Občianska bezúhonnosť 

Pracovné podmienky: administratívna práca s vysokou pravdepodobnosťou sociálnych interakcií

Informácie o výberovom konaní

Ústny pohovor s uchádzačmi sa uskutoční dňa 20. 2. 2019 o 9:00 na adrese Obecný úrad Malý Lapáš, Hlavná ul. 87/4, 951 04 Malý Lapáš.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 22. 2. 2019

Povinné podmienky:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • písomný súhlas kandidáta so spracovaním a zverejnením osobných údajov podľa §7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení
 • úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa §10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s vyššie citovanými dokumentami zasielajte do 13.2.2019 poštou na adresu: 

Obec Malý Lapáš
Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš