Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Vážení občania,

Na samospráve obce sa podieľajú aj jej obyvatelia a preto v záujme transparentnosti a kvality práce v komisiách zriadených Obecných zastupiteľstvom vyzývame obyvateľov obce Malý Lapáš, ktorí majú skúsenosti v oblastiach jednotlivých komisií, aby svoj záujem o prácu v nich zaslali alebo doručili písomne na adresu Obecný úrad Malý Lapáš, Hlavná 87/4, 951 04 Malý Lapáš alebo emailom na adresu obecnyurad@malylapas.sk so stručným popisom dôvodov a skúseností v záujmovej oblasti komisie spolu s čestným prehlásením o bezúhonnosti najneskôr do 20. januára 2019.

O zložení komisií rozhodnú poslanci Obecného zastupiteľstva hlasovaním.

Zoznam komisií Obecného zastupiteľstva a oblastí ich činností je dostupný na https://www.malylapas.sk/samosprava/komisie-obecneho-zastupitelstva