Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Vážení obyvatelia obce,

Starosta obce a poslanci Obecného zastupiteľstva obce Malý Lapáš vyzývajú obyvateľov obce na uhradenie nedoplatkov na dani z nehnuteľnosti, miestnych poplatkoch za odvoz TKO a za kanalizáciu, ako aj dane za psa, aby si prišli tieto nedoplatky vyrovnať do pokladne obce, prípadne na účet obce SK28 5600 0000 0008 5462 4001 vedený v pobočka banky Prima Banka.

Zároveň vyzývame obyvateľov, ktorí užívajú v obci nehnuteľnosť a nemajú v obci trvalý pobyt na prihlásenie sa k trvalému pobytu. Hlavný zdroj financovania obce sú podielové dane, ktoré sú obciam poukazované podľa počtu obyvateľov k 1. januáru. Prihlásením na trvalý pobyt umožníte rozvoj obce, skvalitnenie života v obci a možnosť uchádzať sa o dotácie určené pre obce nad 1000 obyvateľov.

Tiež vás upozorňujeme na Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 01/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malý Lapáš, ktoré nadobúda účinnosť od 1. 1. 2019, ktorým sa zvyšujú poplatky pre fyzickú osobu, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, t. j. osoba bez trvalého pobytu v obci.