Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Vážení obyvatelia obce,

Starosta obce a poslanci Obecného zastupiteľstva obce Malý Lapáš vyzývajú obyvateľov obce na uhradenie nedoplatkov na dani z nehnuteľnosti, miestnych poplatkoch za odvoz TKO a za kanalizáciu, ako aj dane za psa, aby si prišli tieto nedoplatky vyrovnať do pokladne obce, prípadne na účet obce SK28 5600 0000 0008 5462 4001 vedený v pobočka banky Prima Banka.

Zároveň vyzývame obyvateľov, ktorí užívajú v obci nehnuteľnosť a nemajú v obci trvalý pobyt na prihlásenie sa k trvalému pobytu. Hlavný zdroj financovania obce sú podielové dane, ktoré sú obciam poukazované podľa počtu obyvateľov k 1. januáru. Prihlásením na trvalý pobyt umožníte rozvoj obce, skvalitnenie života v obci a možnosť uchádzať sa o dotácie určené pre obce nad 1000 obyvateľov.

Tiež vás upozorňujeme na Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 01/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malý Lapáš, ktoré nadobúda účinnosť od 1. 1. 2019, ktorým sa zvyšujú poplatky pre fyzickú osobu, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, t. j. osoba bez trvalého pobytu v obci.

Kontakt

Obec Malý Lapáš
IČO: 00611174
DIČ: 2021269668

Obecný úrad
Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895 (obecný úrad)
+421 903 601 874 (starosta)

Úradné hodiny Obecného úradu

Pondelok:  8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
Utorok:  8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 12:00  13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 8:00 - 12:00   

Žiadame o dodržiavanie uvedených úradných hodín a stránkových dní. Mimo stránkových dní a hodín sa vybavujú Vaše podania a úradné záležitosti.

Úradné hodiny stavebného úradu

Pondelok: 8:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň, kolaudácie
Streda: 8:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok 8:00 - 14:00
Obecný úrad Veľký Lapáš
Veľký Lapáš 488
951 04 Veľký Lapáš
+421 37 787 98 12

Odber noviniek e-mailom

Prihlásením sa k odberu Vám budeme posielať denný prehľad oznamov obce.