Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Starosta obce Malý Lapáš

P o z v á n k a
V zmysle § 12, ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam
ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši, ktoré sa uskutoční 08.12.2018 o 16.00 hod. v Materskej škole v Malom Lapáši

PROGRAM USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA ZASTUPITEĽSTVA:
1) Úvodné náležitosti:
a) otvorenie zasadnutia,
b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
c) oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva,
d) zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom,
e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva,
f) vystúpenie starostu
2) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva
3) Voľba mandátovej a návrhovej komisie
4) Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
5) Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.
6) Poverenie zástupcu starostu obce
7) Určenie platu starostu
8) Návrh Rozpočtového opatrenia č. 04/2018
9) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2019
10) Rozpočet obce na rok 2019 a nasledujúce roky 2020, 2021
11) VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku
12) VZN o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd na území obce Malý Lapáš
13) Správa o výsledku následnej kontroly pokladnice obce Malý Lapáš
14) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2019
15) Záver

 

Peter Vavro
Starosta obce Malý Lapáš

Kontakt

Obec Malý Lapáš
IČO: 00611174
DIČ: 2021269668

Obecný úrad
Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895 (obecný úrad)
+421 903 601 874 (starosta)

Úradné hodiny Obecného úradu

Pondelok:  8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
Utorok:  8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 12:00  13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 8:00 - 12:00   

Žiadame o dodržiavanie uvedených úradných hodín a stránkových dní. Mimo stránkových dní a hodín sa vybavujú Vaše podania a úradné záležitosti.

Úradné hodiny stavebného úradu

Pondelok: 8:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň, kolaudácie
Streda: 8:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok 8:00 - 14:00
Obecný úrad Veľký Lapáš
Veľký Lapáš 488
951 04 Veľký Lapáš
+421 37 787 98 12

Odber noviniek e-mailom

Prihlásením sa k odberu Vám budeme posielať denný prehľad oznamov obce.