Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Starosta obce Malý Lapáš

P o z v á n k a
V zmysle § 12, ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam
ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši, ktoré sa uskutoční 08.12.2018 o 16.00 hod. v Materskej škole v Malom Lapáši

PROGRAM USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA ZASTUPITEĽSTVA:
1) Úvodné náležitosti:
a) otvorenie zasadnutia,
b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
c) oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva,
d) zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom,
e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva,
f) vystúpenie starostu
2) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva
3) Voľba mandátovej a návrhovej komisie
4) Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
5) Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.
6) Poverenie zástupcu starostu obce
7) Určenie platu starostu
8) Návrh Rozpočtového opatrenia č. 04/2018
9) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2019
10) Rozpočet obce na rok 2019 a nasledujúce roky 2020, 2021
11) VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku
12) VZN o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd na území obce Malý Lapáš
13) Správa o výsledku následnej kontroly pokladnice obce Malý Lapáš
14) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2019
15) Záver

 

Peter Vavro
Starosta obce Malý Lapáš