Vážení občania,
Obec Malý Lapáš, ako príslušný správny orgán podľa § 13 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 2 ods. 2 zákona SNR č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, upozorňuje občanov obce, že podľa § 23 ods. 1 zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pri státí motorového vozidla na miestnej komunikácii musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy (čiže minimálne 6 m) a pri zastavení musí zostať aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy. To znamená, že v podmienkach obce Malý Lapáš, vzhľadom na nedostatočnú šírku miestnych komunikácií, je státie motorových vozidiel na nich zakázané priamo zákonom o cestnej premávke. Zastavenie a státie je ďalej podľa § 25 ods. 1 písmeno s) citovaného zákona, zakázané aj na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, teda aj na zelených pásoch vedľa miestnych komunikácií.

Obec Malý Lapáš odporúča obyvateľom, aby pri zistení porušovania ustanovení § 23 ods. 1 a 2 zákona o cestnej premávke vodičmi, ktorými bránia v bezpečnom a plynulom prejazde miestnych komunikácií a cesty 3. triedy v obci iným osobám sa priamo obracali na Obvodné oddelenie Policajného zboru Vráble, Moravská 9, 95201 Vráble, tel. 037 / 776 8005 alebo 0961 / 303 805, v naliehavých prípadoch na linku 158.

Zároveň Vás upozorňujeme, že podľa § 20 ods.1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách na vozovke a krajniciach diaľnic, ciest a miestnych komunikácií nesmú sa s výnimkou dopravných značiek a dopravných zariadení umiestňovať predmety tvoriace pevnú prekážku. Preto Vás žiadame o odstránenie rôznych pevných prekážok (napr. veľké kamene, stavebný materiál a pod. ), ktoré ste si umiestnili pred svojím pozemkom.

Vážení občania,
veríme, že túto výzvu chápete a svojim postojom prispejete aj Vy k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti premávky na miestnych komunikáciách v obci, hlavne s ohľadom na bezpečnosť chodcov a cyklistov.