Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 15. 12. 2016 zaviazalo starostu obce vymenovať komisiu pre tvorenie názvov ulíc v obci. Členmi komisie sú PaedDr. Peter Švec, Ph.D, Ing. Daniel Benko, Ing. Marek Blaško, Miroslav Együd, Ing. Marek Kostoláni, Milan Plánka a Ľudovít Šodel. Komisia na svojom zasadnutí 19. 1. 2017 za účasti starostu obce určila nasledovné názvy ulíc:

Blok – Stará dedina
Hlavná, Sv. Martina, Na priehon, Na pažiti, Jágerská, Školská, Cintorínska, Bodocká, Nad ihriskom, Jánokiho, Pod vinohradmi, Za humnami, Čerešňová, Pohranická, Na krížnici, Nový dvor

Blok – Nad čističkou
Bernolákova, Chalupkova, Hurbanova, Kollárova, Palárikova, Vajanského

Blok – Jáger
Dubová, Smreková, Lipová, Agátová, Jaseňová, Platanová, Gaštanová, Vŕbová

Blok – Taraň
Zoborská, Tribečská, Štiavnická, Kremnická, Inovecká

Mapa s vyobrazením ulíc (pdf, 1,48 MB)

Neanonymné písomné pripomienky k názvom ulíc je možné doručiť na Obecný úrad alebo zaslať e-mailom na adresu obecnyurad@malylapas.sk v termíne do 31. 1. 2017.