Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec Malý Lapáš ako obstarávateľ „Územného plánu obce Malý Lapáš“ 

oznamuje

dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým obciam, fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti v obci Malý Lapáš, v súlade s ustanovením § 19 b/ zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, že boli zahájené prípravné práce ako úvodná etapa celého ďalšieho procesu obstarávania územnoplánovacej dokumentácie obce Malý Lapáš.

Žiadame Vás o poskytnutie informácií o podkladoch, ktoré súvisia s celým katastrálnym územím obce, a ktoré by mali byť zapracované do územnoplánovacej dokumentácie. Zároveň Vás žiadame o písomné požiadavky jednotlivých Vašich odborov a oddelení na riešenie problematík verejného záujmu a najmä o zakreslenie jestvujúcich priestorových javov do  situácie (napr. jestvujúce zariadenia vo vašej správe, ochranné pásma, jestvujúce objekty vo vašej správe, pripravované investície v území a pod.). Tieto jestvujúce javy Vás žiadame aj popísať alebo inak identifikovať.

Vaše požiadavky a informácie budú podkladom pre vypracovanie Prieskumov a rozborov obce a Zadávacieho dokumentu pre návrh ÚPNO Malý Lapáš.

Požadované informácie a podkladové údaje, vrátane mena a telefónneho čísla kontaktnej osoby spôsobilej podať informácie v prípade potreby doplňujúcich informácií, zaslať na adresu obecného úradu 

Obecný úrad
Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
obecnyurad@malylapas.sk