Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V súlade s ustanovením § 13 odsek 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Malý Lapáš, ktoré sa bude konať

dňa 12. 3. 2020 (štvrtok) o 19:00 hod v sále Kultúrneho domu v Malom Lapáši

Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom koronavírusu, odporúčame zvážiť osobnú účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Program rokovania

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie návrhovej a mandátnej komisie
 3. Triedený zber v obci Malý Lapáš – vystúpenie a diskusia so zástupcom spoločnosti ENVI-PAK, a.s.
 4. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Lapáš za rok 2019
 5. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2019
 6. Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Malý Lapáš (Zápisnica zo zasadnutia Komisia pre rozpočet, financie a správu obecného majetku obce Malý Lapáš zo dňa 25. 2. 2020, Správa o výsledku následnej finančnej kontroly pri použití dotácie z rozpočtu Obce Malý Lapáš za rok 2019
 7. Kúpno-predajná zmluva
 8. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020
 9. Všeobecne záväzné nariadenie obce Malý Lapáš č. 08/2020 o určení názvov ulíc
 10. Všeobecne záväzné nariadenie obce Malý Lapáš č. 09/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Malý Lapáš
 11. Všeobecne záväzné nariadenie obce Malý Lapáš č. 10/2020 o zabezpečení stravovania a poskytnutia príspevku na stravu pre seniorov
 12. Organizačný poriadok obce Malý Lapáš, Organizačná štruktúra obce Malý Lapáš
 13. Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Malý Lapáš
 14. Interpelácia poslancov
 15. Rôzne
  1. Povodňový plán obce Malý Lapáš - informácia
  2. Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska - informácia
  3. Podpora rozvoja športu 2019 - Detské ihrisko - informácia
  4. Stav projektu INS_FTTH_NEVE_04_Malý Lapáš (optický internet) - informácia
 16. Diskusia poslancov

 

 

V Malom Lapáši, dňa 8. 3. 2020

                                                                                                        PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

                                                                                                                 starosta obce