Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

Výskyt koronavírusu vo svete a počet prípadov v jednotlivých krajinách je možné sledovať na mape, ktorá je neustále aktualizovaná.
 
Odporúčame Vám sledovať webové sídla ministerstiev a relevantných inštitúcií. Usmernenie k šíreniu koronavírusu vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, informácie o aktuálnych opatreniach v súvislosti s vírusom nájdete aj na webe Ministerstva zdravotníctva SR. Vhodné je tiež sledovať oznamy a upozornenia pred cestovaním, ktoré zverejňuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
 
Ako na svojom webovom sídle uvádza Úrad verejného zdravotníctva SR, po návrate z krajiny, v ktorej sa koronavírus vyskytol, sa odporúča kontrolovať svoj zdravotný stav po dobu 14 dní (inkubačná doba). V prípade, že sa u vás vyskytnú príznaky ochorenia, „telefonicky kontaktuje svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti.“ Zriadené sú aj infolinky a e-mailová adresa, prostredníctvom ktorých odborníci odpovedajú na otázky.
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
 
Úrad verejného zdravotníctva SR – 0917 222 682 novykoronavirus@uvzsr.sk
 
Ak máte otázky ohľadom koronavírusu, sledujte web Ministerstva zdravotníctva SR.
 
Rady, ako znížiť riziko nákazy koronavírusom, ponúka Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
 
 
Zasielame vám tiež prepis listu od MUDr., Mgr. Katarína Tináková, MPH, MHA regionálny hygienik 

Všeobecné opatrenia na zamedzenie šírenia ochorení vyvolaných novým koronavírusom

V prvom   rade  si  treba  zadefinovať  čo  ochorenie  Covid-2019  je. Vieme,  že  ide o respiračnú infekciu a teda ťažiskom preventívnych opatrení sú opatrenia rovnaké  ako pri iných akútnych respiračných ochoreniach a pri chrípke. Na škodu je, že pokým najlepšou prevenciou chrípky je všeobecne dostupné očkovanie, na prevenciu ochorenia Covid-20 19 zatiaľ vakcínu nemáme.

Akútny respiračný syndróm vyvolaný novým koronavírusom sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, horúčkou, môže byť komplikované zápalom pľúc a môže sa skončiť úmrtím. Riziko vážnych komplikácií je však vysoké predovšetkým u starších osôb a osôb, ktoré majú aj iné závažné základné ochorenia.

Doteraz známe skutočnosti o ochorení:

 • Inkubačný čas je 2 až 14 dní.
 • Za najviac infekčnú sa považuje osoba s prítomnými klinickými príznakmi, ale predpokladá sa, že pacient je infekčný už pred nástupom prvých príznakov .
 • Prenos z človeka na človeka bol potvrdený, pričom predpokladaný prenos je vzdušnou cestou, ale nie je vylúčený ani fekálno-orálny prenos.
 • Z doterajších skúseností je zrejmé, že vekový priemer u ochorení je 59 rokov, ale najviac sú ohrození  seniori  a  ľudia  dispenzarizovaní  pre  iné  chronické  U týchto osôb dochádza častejšie k ťažkému priebehu  a úmrtiu.  U väčšiny  chorých však ochorenie prebieha ľahko.
 • Jednoznačne najviac ochorení sa vyskytuje v krajinách juhovýchodnej Ázie, predovšetkým v Číne, v Južnej Kórei a Iráne.
 • Po zavlečení ochorenia na územie Európy je v súčasnosti za krajinu s vysokým rizikom nákazy považované Taliansko, kde bol od 8. kalendárneho týždňa zaznamenaný prudký nárast ochorení a tiež úmrtia. Počet ochorení však narastá postupne aj v iných krajinách.
 • Riziko zavlečenia ochorení do Slovenskej republiky je  spojené s neustálou migráciou obyvateľov, či už v rámci pracovných alebo súkromných aktivít.
 • Situácia vo výskyte ochorení vyvolaných novým koronavírusom sa stále mení a každý deň sú hlásené nové prípady . Z toho dôvodu sú opatrenia na zabránenie šíreniu ochorení podľa situácie priebežne aktualizované.

V súvislosti so šírením ochorení vyvolaných novým koronavírusom štát dôsledne monitoruje  situáciu. V praxi sú nastavené opatrenia a všetky zložky navzájom bezodkladne spolupracujú. Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR sledujú aktuálnu situáciu. Dňa 27.2.2020 zasadala v súvislosti s ochorením Covid-20 19 Bezpečnostná rada a jej závery boli uvedené do praxe.

V  tejto  situácii  je  veľmi  dôležité, aby  sa  nešírili  poplašné  správy  o pozitívnych

vzorkách v súvislosti s koronavírusom. O prípadnej izolácii Covid-2019 bude verejnosť bezodkladne informovaná prostredníctvom médií , sociálnych sietí a na domovských webových portáloch. Laboratórne vyšetrovanie vykonáva národné referenčné centrum v Bratislave od 3.2.2020 a v prípade zvýšeného počtu vzoriek bude vyšetrovanie rozšírené o ďalšie laboratóriá. Tu treba podotknúť, že laboratórne vyšetrenie sa nevykonáva u osôb bez klinických príznakov ochorenia, pretože v tom čase ešte nie je možné prítomnosť vírusu dokázať.

Všetky   informácie,   vrátane   potrebných   kontaktov,   sú   k dispozícii   na   stránke

Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR a informácie ohľadom cestovania sú uverejnené na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych  záležitostí SR.

Najčastejšie otázky, kladené v súvislosti so šíriacim sa ochorením Covid-20 19 sú zo strany osôb, ktoré cestujú do krajín s potvrdenými prípadmi ochorenia, alebo sa z týchto krajín vracajú.

Pre verejnosť platia vo všeobecnosti nasledovné informácie a opatrenia:

Každé cestovanie do zasiahnutých oblastí je rizikové, preto odporúčame zvážiť nevyhnutnosť  cestovania.  Vzhľadom   na   súčasné  možnosti   cestovania   nemôžeme vy lúčiť zanesenie nového koronavírusu na naše územie.

Verejnosti, aj vzhľadom na prebiehajúcu chrípkovú sezónu, odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia , ktoré sú účinné vo vzťahu  ku  kvapôčkovým  nákazám,  patrí medzi ne aj ochorenie COVID-19 a to:

 • umývať si ruky často mydlom a vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu
 • očí, nosa i úst sa nedotýkať neumytými rukami, zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša
 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi , ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky ak ste chorý, kontaktujte telefonicky svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby
 • doma na lôžku sa z ochorenia liečte pokiaľ možno v samostatnej izbe
 • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov (sociálne zariadenia, kľučky, podlahy ...).

Ak ste sa vrátili zo zasiahnutých oblastí:

 • kontrolujte svoj zdravotný stav počas inkubačného času- 14 dní po návrate
 • dbajte na dôkladnú hygienu rúk , zvýšenú dezinfekciu povrchov v domácnosti, kašlite a kýchajte do papierových vreckoviek , ktoré potom zahodíte do koša
 • obmedzte návštevy priestorov s vyšším počtom ľudí
 • ak sa u vás počas 14 dní objavia príznaky ako kaše!', horúčka , sťažené dýchanie, bolesť hrdla , hlavy, kÍbov, telefonicky kontaktuje svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti
 • v prípade , že lekár vysloví podozrenie z nákazy, rozhodne o ďalšom postupe liečby
 • ak ste bez príznakov a napriek tomu máte podozrenie na nákazu novým koronavírusom, môžete z vlastného  rozhodnutia   podstúpiť   domácu   izoláciu   po   dobu 14  dní (u zamestnaných osôb po dohode so zamestnávateľom).

Časté otázky sú kladené zo strany rôznych firiem, ktoré zamestnávajú osoby z iných krajín, alebo ich zamestnanci v rámci pracovných alebo súkromných aktivít navštívili krajiny s komunitným prenosom ochorení Covid-20 19. Čo sa týka pracovníkov z iných okolitých okresov, tí v súčasnej situácii nepredstavujú žiadne riziko, nakoľko laboratórne potvrdené ochorenie na  Covid-20 19  nebolo  v Slovenskej  republike  do  dnešného  dňa  zaznamenané.

U pracovníkov   z EÚ   treba  brať   na  zreteľ  štát,  odkiaľ  prichádzajú,   resp.  kam   cestujú. V súčasnosti sa za rizikové považuje predovšetkým Taliansko, ale situácia sa každým dňom mení. Rovnako si treba u pracovníkov z Ázie zadefinovať odkiaľ prichádzajú, či do Ázie v súčasnosti cestujú , alebo sú tu dlhodobo. Za rizikové možno považovať také osoby, ktoré rizikové krajiny navštevujú aj v tejto situácii.

Ďalej  sa  na  nás  obracajú  školské  a predškolské  zariadenia  s otázkami  ohľadne  detí

a žiakov vracajúcich sa z krajín výskyt u ochorení Covid-20 19 a tiež ohľadne organizovania rôznych podujatí.  V tomto prípade platí usmernenie Ministerstva školstva SR, ktoré je zverejnené na stránke MŠ SR, kde sú všetky potrebné odporúčania pre školské aj predškolské zariadenia.

Zo strany orgánov verejného zdravia sa v súčasnej situácii nevydávajú žiadne zákazy, ale iba odporúčania, predovšetkým zvážiť cestovanie do rizikových krajín. Pokiaľ to nie je nevyhnutné, je vhodné sa cestovania do takýchto oblastí zdržať. Ak už osoby z dôvodov rodinných , alebo pracovných musia do rizikových oblastí cestovať, je dôležité dodržiavať opatrenia na predchádzanie ochorenia a to: je potrebné vyhýbať sa miestam, kde sa zdržiava viac osôb, dodržiavať prísnu osobnú hygienu a po návrate sledovať 14 dní svoj zdravotný stav so zameraním na klinické príznaky typické pre ochorenie Covid-2019.

Pokiaľ majú firmy obavy zo šírenia ochorenia u pracovníkov, odporúčame, pokiaľ je to

možné, aby osoby vracajúce sa  z oblasti výskytu a nemajú klinické príznaky ochorenia, sa zdržiavali doma, čo je možné v rámci pracovno-právnych vzťahov riešiť formou dovolenky, alebo po dohode s ošetrujúcim lekárom formou práceneschopnosti a to  po dobu 14 dni od návratu. Máme dobré skúsenosti aj s firmami, ktoré umožnili svojim pracovníkom počas tejto doby prácu na doma. Takáto osoba musí dodržiavať vyššie uvedené odporúčania. V prípade objavenia sa klinických príznakov ochorenia sa tiež riadi vyššie uvedenými  opatreniami. Osoba, u ktorej sa neprejavili počas 14 dní od posledného možného kontaktu s chorým na Covid-20 19 klinické príznaky ochorenia, sa nepovažuje za rizikovú. Každá firma si môže tiež stanoviť vlastné interné predpisy , ktoré by zabránili šíreniu ochorení.

Dôležité opatrenia, ktoré by mali byt' zabezpečené zamestnávateľom:

 • zabezpečiť pre  zamestnancov  dostatok  prostriedkov  osobnej  hygieny  (mydlo, tečúcu teplú vodu na umývanie rúk, jednorazové utierky na ruky ...)
 • častú dezinfekciu pracovných priestorov a sociálnych zariadení prostriedkami účinnými na vírusy
 • okamžité vyradenie osoby s príznakmi respiračného ochorenia z pracovného procesu spolupracovať pri zabezpečení opatrení s príslušnou pracovnou zdravotnou službou obmedziť na najnižšiu  možnú  mieru  pracovné  cesty  svojich  zamestnancov  do krajín výskytu ochorení
 • u potravinárskych prevádzok prísne   dbať   na   dodržiavanie   osobnej   a priestorovej hygieny  a dodržiavať  všetky  požiadavky  príslušných  zákonov  týkajúcich  sa hygieny a predaja potravín.

Je potrebné dodržiavať všeobecné preventívne opatrenia zverejnené na stránkach ministerstva zdravotníctva ,  Úradu verejného zdravotníctva SR,  Ministerstva  zahraničných vecí SR a Ministerstva školstva SR.

Zároveň  upozorňujeme,  že  situácia  sa dynamicky  mení  a preto je  dôležité  sledovať

denne  informácie!  Kedykoľvek   aj  v priebehu   dňa  môže  dôjsť  k implementácií   nových

opatrení s ohľadom na charakter situácie.

Uisťujeme verejnosť, že ÚVZ SR epidemiologickú situáciu podrobne sleduje a priebežne informuje kľúčové rezorty, regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR a odbornú i laickú verejnosť. Epidemiologická situácia je vyhodnocovaná na dennej  báze  a  v prípade  potreby  sme  pripravení  operatívne  pristúpiť  k  ďalším  potrebným preventívnym   opatreniam.

V Nitre, 6.3.2020        MUDr., Mgr. Katarína Tináková, MPH, MHA regionálny hygienik