Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec Malý Lapáš podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2018. Podľa vyššie citovaného zákona, správca dane, ktorým je obec, zverejní zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 € a u právnickej osoby 1600 € .

 

  Meno a priezvisko Adresa Dlžná suma
1 Tomáš Svitač Štúrova 1419/41, Nitra 171,88 €
2 Tibor Rišian Sklené 357, Sklené 187,50 €
3 Miroslav Pánis Kollárova ulica 374/7 192,46 €
4 Milan Čulák Kollárova ulica 378/3 211,19 €
5 Mária Svitačová Malý Lapáš 377,22 €
6 Mária Dittrichová Hlavná ulica 126/43, Malý Lapáš 513,00 €