Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec Malý Lapáš podľa VZN č. 03/2020 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj zverejňuje informácie podľa § 11 ods. 4 zákona 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V roku 2022 bolo zaplatených za poplatok za rozvoj 24 385,15 EUR.

Výnos za rok 2022 bol 22 604,55 EUR.

Neuhradené pohľadávky v hodnote 8315,89 EUR, budú použité v nasledujúcich rokoch (podľa úhrady).

Použitie poplatku za rozvoj za rok 2022 v obci Malý Lapáš

Investičné akcie obce za rok 2022 (§11 ods. 2 zákona 447/2015 Z.z.)  

Suma z poplatku za rozvoj v EUR   

Celková suma v EUR  

Rekonštrukcia Športovej ulice

24 385,15

68 333,18

Spolu

24 385,15 68 333,18