Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec Malý Lapáš podľa VZN č. 03/2020 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj zverejňuje informácie podľa § 11 ods. 4 zákona 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V roku 2021 bolo zaplatených za poplatok za rozvoj 23 837,49 EUR.

Výnos v roku 2021 bol v sume 26 631,89 EUR.

Neuhradené pohľadávky budú použité v nasledujúcich rokoch (podľa úhrady).

Použitie poplatku za rozvoj za rok 2021 v obci Malý Lapáš

Investičné akcie v obci - budovy

Investičné akcie v obci - infraštruktúra

Investičné akcie obce za rok 2021 (§11 ods. 2 zákona 447/2015 Z.z.)  

Suma z poplatku za rozvoj v EUR   

Celková suma v EUR  

Vjazd Zoborská ulica

15 494,06

15 494,06

Verejné osvetlenie Slnečná ulica

4 855,19

4 855,19

Rekonštrukcia pivnice v Materskej škole

3 488,24

6 326,80

Spolu

23 837,49 26 676,05