Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec Malý Lapáš podľa VZN č. 03/2020 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj zverejňuje informácie podľa § 11 ods. 4 zákona 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Začiatočný stav k k 1.1.2019 bol v hodnote 6 026,84 EUR.

V roku 2019 bolo zaplatených za poplatok za rozvoj 29 706,30 EUR.

Výnos bol v sume 24 450,15 EUR.

Použitie poplatku za rozvoj za rok 2019 v obci Malý Lapáš

Investičné akcie obce za rok 2019 (§11 ods. 2 zákona 447/2015 Z.z.)

Suma z poplatku za rozvoj v EUR

Celková suma v EUR

Inžinierske siete

1 575,42

1 575,42

Komunikácie a chodníky

18 530,88

24 046,74

Verejné osvetlenie

9 600,00

9 600,00

Rekonštrukcia Materskej školy

6 026,84 (nevyčerpaná časť z roku 2018)

12 699,42

Výstavba vodovodu „Pod lesom“ – tlaková stanica

0,00

32 097,03

Spolu

29 706,30 + 6026,84 = 35 733,14

80 018,61

Fotogaléria 

Výstavba automatickej tlakovej stanice

Rekonštrukcia ulice Sv. Martina

Chodník pred Obecným úradom

Rekonštrukcia Materskej školy 2019