Daň za psa platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa.

Daňovník je povinný:
a/ bezodkladne po nadobudnutí, najneskôr do 30 dní prihlásiť psa do „Evidencie psov Obecného úradu v Malom Lapáši“, a to bez ohľadu na jeho vek.
b/ podať priznanie k dani za psa dňom vzniku poplatkovej povinnosti t.j. dovŕšením šiestich mesiacov veku psa.

Daňovník je povinný bezodkladne hlásiť správcovi dane v písomnej podobe akékoľvek zmeny daňovej povinnosti, napr. pri uhynutí psa, utratení psa alebo jeho predaji.

Sadzba dane je 5.00 € ročne za jedného psa. Za druhého a ďalšieho psa sa stanovuje daň 5.00 €.
Daň sa platí jednorazovo za celý rok. Obec Malý Lapáš vyrubí poplatok platobným výmerom.